Provozní řád Haly 10

VELKOTRŽNICE-LIPENCE s.r.o., se sídlem K Radotínu 492, 150 00 Praha 5, IČ: 25632221, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
56459, je na základě nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku par.č. 2318/1, k.ú. Lipence, obec Praha, výhradním nájemcem Haly 10 (dále jen „Provozovatel nebo VTL“). Hala 10 je soukromým majetkem a je neveřejným prostorem.

Část I.
Úvodní ustanovení

1. Provozovatel tímto vydává Provozní řád Haly 10 (dále jen „Provozní řád“) pro účely užívání této budovy jako celek včetně přilehlých pozemků a platí na dobu neurčitou a jeho znění je k nahlédnutí u Provozovatele a je publikován na vývěsní desce u Haly 10 a na webových stránkách Provozovatele.

2. Hala 10 se skládá z jednotlivých samostatných ohraničených nebytových prodejních prostor označených čísly 1 až 18, které jsou přístupné ze společných částí Haly 10. Nebytové prostory jsou Provozovatelem přenechány do užívání podnájemcům za účelem výkonu jejich podnikatelské činnosti. K Hale 10 přiléhají stavebně samostatné nebytové prostory – chladicí boxy označené číselně 2a, 6a, 7a, 7b, 17a, které nemají přístup do Haly 10 a na užívání těchto prostor se přiměřeně vztahuje Provozní řád; dále nebytové prostory – chladicí box a kancelář označené číselně 14a a 16a, které mají samostatné vstupy do Haly 10 a na užívání těchto prostor se vztahuje Provozní řád. Nedílnou součástí Provozního řádu je schéma jednotlivých nebytových prostor této Haly 10 s vyznačením vstupu do této haly a přilehlých parkovacích míst sloužících pro potřeby Provozovatele a oprávněných osob.

3. Osoby, jež jsou oprávněny vstupovat do Haly 10, jsou Provozovatel, podnájemci jako uživatelé prostor v Hale 10 a jejich pracovníci, smluvní partneři a zákazníci, návštěvníci Haly 10 a veškeré úřední osoby při výkonu jejich funkce (dále jen „oprávněné osoby“).

4. Veškeré osoby, které do Haly 10 vstupují nebo se v ní zdržují, jsou povinny dodržovat tento Provozní řád. Svým vstupem do Haly 10 tyto osoby vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto Provozního řádu a potvrzují, že se s ním seznámily a podřizují se mu.

Část II.
Předmět a účel Provozního řádu

1. Tento Provozní řád upravuje pravidla, podmínky a povinnosti Provozovatele i oprávněných osob při užívání Haly 10.

2. Předmětem tohoto Provozního řádu je úprava vstupu, pobytu a pohybu oprávněných osob v Hale 10, a to zejména s přihlédnutím k ochraně zájmů a práv Provozovatele a oprávněných osob včetně ochrany zdraví, života a majetku.

3. Tento provozní řád dále upravuje postup Provozovatele při porušování tohoto provozního řádu oprávněnými osobami.

4. Účelem tohoto Provozního řádu je regulovat pravidla chování Provozovatele a oprávněných osob při plném dodržování závazných právních, zejména bezpečnostních, protipožárních, hygienických, zdravotních a ekologických pravidel a předpisů, a to vše pro dosahování co nejlepšího uspořádání vzájemných práv a povinností s ohledem na ekonomickou činnost Provozovatele i oprávněných uživatelů prostor v Hale 10.

5. Provozní doba Haly 10
Hala 10 je přístupná v provozní době, která se stanovuje od 2,30 do 14 hodin ve všední dny a neděli. V sobotu od 8 do 14 hodin slouží k nakládání zboží. Otevírací doba pro zákazníky je každý všední den a neděli od 4 do 12 hodin. Osoby určené Provozovatelem mohou za výjimečných okolností otevřít Halu 10 i mimo tuto vymezenou dobu. Provozovatel je oprávněn provozní dobu jednostranně upravit, popřípadě Halu 10 uzavřít, a to zejména z provozních důvodů, svátků, oslav apod.

6. Práva a povinnosti Provozovatele a oprávněných osob
a) Oprávněné osoby jsou povinny se při pobytu v Hale 10 řídit pokyny Provozovatele, popřípadě jím pověřených osob a jiných oprávněných osob, včetně povinnosti umožnit na požádání kontrolu, zda nedochází k porušování tohoto provozního řádu.

b) Provozovatel je oprávněn uplatnit a vymáhat vůči oprávněným osobám příslušné sankce za porušení právních povinností včetně tohoto Provozního řádu a k vymožení sankcí a plnění povinností oprávněných osob užít oprávněné a přiměřené prostředky uvedené v tomto Provozním řádu anebo v příslušných právních předpisech (včetně případné svépomoci).

c) Není-li stanoveno jinak, vzniká oprávněné osobě povinnost příslušnou sankci uhradit okamžikem porušení jeho příslušné povinnosti a osoby určené Provozovatelem jsou oprávněny vyžadovat úhradu sankce okamžitě při zjištění porušení příslušné povinnosti.

d) Každá oprávněná osoba je povinna:

1. Dodržovat ústní nebo písemné pokyny Provozovatele.

2. Dodržovat zákaz vstupu, pohybu a pobytu v Hale 10 mimo provozní dobu stanovenou tímto Provozním řádem, pokud k takovému jednání není dán předchozí souhlas Provozovatele.

3. Zachovávat v Hale 10 zákaz kouření, používání návykových anebo psychotropních látek, manipulace s otevřeným ohněm, ukládání jakýchkoliv předmětů v prostorách a blízkosti instalované protipožární techniky a bezpečnostních zařízení, vnášení a nakládání s nebezpečným odpadem a jinými látkami a zařízeními považovanými za nebezpečná.

4. Parkovat okolo Haly 10 pouze na vyhrazených parkovacích plochách k tomu určených tak, aby odstavené vozidlo nebránilo vjezdu, průjezdu a odjezdu ostatních vozidel a nakládce a vykládce zboží. Parkovací plochy okolo Haly 10 neslouží k dlouhodobému parkovaní.
Bez souhlasu Provozovatele je ve všední dny a v neděli mezi 5. a 12. hodinou na Hale 10 a přilehlých parkovištích zakázáno zásobování z kamionů a jakékoliv další nakládání a vykládání zboží z kamionů.

5. Vysokozdvižné vozíky mají mezi 5. až 12. hodinou do Haly 10 zákaz vjezdu.

6. Motorová vozidla mají do Haly 10 zákaz vjezdu trvale.

7. Oprávněné osoby, jež užívají prostory v Hale 10, mají zákaz vystavování a odkládání zboží mimo pronajaté plochy. Po domluvě s Provozovatelem je možno na určených místech vystavit zboží s tím, že nájem za toto zboží činí 40 Kč/paleta(m2)/den. Osoby, které smluvně neužívají prostory na Hale 10 a ani jiná místa v areálu Velkotržnice Lipence (dále jen „areál VTL“) a nejsou dodavateli oprávněných osob, užívajících smluvně prostory v Hale 10 nebo jiná místa v areálu VTL s Provozovatelem, mají zakázáno prodávat zboží v Hale 10, jejím okolí a kdekoliv v areálu VTL a odkládat jakýkoliv odpad v areálu VTL. Dodavatelé s nejasným původem zboží /např. bez dodacího dokladu/ mají zakázáno prodávat i dodávat zboží jednotlivým smluvním uživatelům Haly 10, v jejím okolí a kdekoli v areálu VTL.

8. Vstupovat do chladírenských prostor v Hale 10 mohou pouze Provozovatel, jím určené oprávněné osoby, dále také oprávněné osoby, jež užívají tyto prostory v Hale 10. Ve společném chladícím prostoru je přísně zakázáno skladovat jiné věci mimo ovoce a zeleniny. Jiné osoby mají do těchto prostor vstup povolen pouze v doprovodu některé z výše uvedených oprávněných osob.

9. Zdržet se jakéhokoliv jednání, jež je v rozporu s právními předpisy, zejména jednání proti pravidlům dobrých mravů a obchodním zvyklostem.

10. Při porušení toho Provozního řádu fyzickou nebo právnickou osobou, je Provozovatel oprávněn použít veškerá opatření za účelem nápravy zejména právní, technické prostředky a technická zařízení, aby odvrátil ohrožení života a zdraví nebo hrozící škodu na majetku i třetích osob, popř. oprávněně vymohl jemu náležející plnění, včetně uložení smluvní pokuty.

11. Respektovat pravidla odpadového hospodářství tak, že odpad vzniklý v přímé souvislosti s jeho provozem a užitím, popř. návštěvou Haly 10, odkládat výlučně do míst/prostředků na vyhrazených místech, určených Provozovatelem.

12. Respektovat zákazy vnášet do Haly 10 zbraně, střelivo, výbušné látky, hořlaviny I. a II. stupně, paliva, hnojiva, radioaktivní látky, látky samovznítitelné, prostředky pyrotechniky, tlakové láhve, kyseliny, louhy, žíraviny, jedy apod.

13. Žádným způsobem neomezovat užívání Haly 10 a poskytnout Provozovateli, popř. jiným oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro oprávněné užívání prostor a společných ploch Haly 10.

14. Dodržovat všechny platné obecně závazné právní předpisy, nařízení apod., zejména z oblasti hygieny, užívat toalety, dbát epidemiologických opatření a omezení, protipožární a bezpečnostní, sousedská práva, předpisy na ochranu přírody a krajiny apod.

15. Oprávněné osoby, užívající prostory v Hale 10, odkládají veškeré odpady, vzniklé jejich obchodní činností, pouze na místa k tomu určená. Třetí osoby mají vzniklý odpad odkládat v Hale 10, ale mohou jej odvézt do sběrného dvora odpadu, umístěného v areálu VTL.

16. Oprávněné osoby jsou dále povinny respektovat a plnit pokyny osob pověřených Provozovatelem v celé Hale 10.

17. Oprávněné osoby, jež užívají prostory v Hale 10, jsou povinny udržovat ve svých prostorách a před nimi čistotu a řádně společné plochy udržovat a dále jsou povinny poskytnout, popř. aktualizovat, veškeré údaje, které jsou povinny Provozovateli sdělit dle příslušných právních předpisů a podle smluvních ujednání.

18. V Hale 10 se každému zakazuje pořizovat, bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, jakékoliv zvukové anebo obrazové záznamy. Veškeré neoprávněně pořízené záznamy je oprávněná osoba povinna vydat Provozovateli, popř. je prokazatelně zničit.
19. Provozovatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni vykázat z Haly 10 a areálu VTL, popř. zakázat dočasně či trvale další vstup osobám, které závažným způsobem porušily nebo porušují své právní povinnosti včetně tohoto Provozního řádu anebo se dopustili činnosti uvedené Části II. odst. 6 písm. d), odst. 20 druhá věta (viz i Část. II, odst.6 písm. f) odst.4).

20. Oprávněné osoby berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn umístit na Halu 10 popřípadě do této haly kamerový systém za účelem ochrany života a zdraví, ochrany majetku a prevence před vandalismem, sledovaná místa musí přitom označit řádnou informační tabulkou s tím, že záznamy pořízené kamerovým systémem budou Provozovatelem uchovávány po dobu nejdéle třiceti pracovních dnů. Pokud však dojde k majetkovému či bezpečnostnímu incidentu, nebude příslušný záznam po uplynutí uvedené lhůty zničen a bude předán orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu. Provozovatel zabezpečí, aby nakládání se záznamy kamerového systému probíhalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

21. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti podle Části II. odst. 6., písm. d), odst. 1. až 20. oprávněnou nebo jinou osobou, Provozovatel má právo uložit formou opatření vyhotoveného písemně smluvní pokutu, popřípadě omezení vstupu (dále jen „sankce“) do areálu VTL podle Části II. odst. 6 písm. e). Písemné vyhotovení uložení sankce musí obsahovat označení Provozovatele, osoby za ní jednající a její podpis, den vyhotovení tohoto opatření, označení fyzické nebo právnické osoby, která porušila Provozní řád, popis porušení povinnosti oprávněnou osobou nebo jinou osobou s vyznačením dne, uvedení sankce včetně její výše, místo pro podpis o převzetí písemnosti postiženou osobou s tím, že smluvní pokuta je splatná ihned. Toto písemné opatření je Provozovatel oprávněn předat postižené osobě na místě samém, a pokud je odmítne převzít, má se to, že tato listina mu byla doručena a uložená sankce je účinná tímto okamžikem. V případě, že toto opatření bude doručeno Provozovatelem postižené osobě doporučenou poštou nebo do datové schránky, účinnost opatření nastává převzetím zásilky nebo otevřením datové schránky.

e) Sankce

1. V případě závažného porušení pravidel a povinností uvedených v tomto Provozním řádu podle Části. II. odst. 6 písm. d) odst. 1. až 20. oprávněnou nebo jinou osobou, může Provozovatel rozhodnout o uložení smluvní pokuty v rozpětí od 500,- Kč až do 50 000,- Kč podle míry zavinění a škodlivosti jednotlivého jednání a tato osoba je povinna ji uhradit Provozovateli ihned po doručení písemného vyhotovení. V případě závažného porušení pravidel a povinností uvedených v tomto Provozním řádu podle Části II. odst. 6 písm. d) odst. 7., 19. a 20. oprávněnou nebo jinou osobou, může Provozovatel rozhodnout o uložení smluvní pokuty v rozpětí od 500,- Kč až do 50 000,- Kč a současně uložit dočasný zákaz vstupu do areálu VTL na dobu až 30 dnů, popřípadě natrvalo a tato osoba je povinna toto omezení strpět a to vše s přihlédnutím k míře zavinění a škodlivosti jednotlivého jednání, zvláště jestliže se tato osoba takového jednání dopustila opakovaně.

2. Osoby pověřené Provozovatelem k uplatňování a vymáhání výše uvedených sankcí jsou oprávněny s přihlédnutím ke konkrétní situaci a míře ohrožení či porušení příslušných předpisů uplatnit sankci v přiměřené výši nebo od jejího uplatnění úplně ustoupit. V případech zaplacení smluvní pokuty nebo strpění uloženého dalšího omezení postiženou osobou není dotčen nárok Provozovatele nebo třetích dotčených osob na náhradu škody způsobené takovým porušením povinnosti ze strany postižené osoby.

f) Odpovědnost

1. Oprávněná nebo jiná osoba odpovídá za škody, které způsobí Provozovateli, jiným uživatelům nebytových prostor, jejich zaměstnancům, smluvním partnerům nebo návštěvníkům v Hale 10.
2. V rozsahu platného právního řádu Provozovatel neodpovídá za škody a ztráty, které vzniknou oprávněné osobě bez zavinění Provozovatele na movitých věcech umístěných v Hale 10, ani na jakýchkoliv jiných movitých věcech umístěných mimo ni, ani za škodu způsobenou zraněním či úrazem při pohybu v Hale 10 nebo jejím okolí. Ustanovení § 2945 /škoda na odložené věci/ občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., (dále jen „NOZ“) se neuplatní.

3. Provozovatel neodpovídá oprávněné osobě ani třetí osobě za jakékoliv škody, nároky a ztráty, zejména:

a. na věcech umístěných v Hale 10 nebo mimo ni bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele,

b. vzniklé (spolu)zaviněním oprávněné osoby nebo nedodržením pravidel podle tohoto Provozního řádu,

c. způsobené třetí osobou odlišnou od Provozovatele nebo jeho zaměstnancem nebo zaměstnanci (zejména ze strany ostatních oprávněných osob).

d. způsobené osobám, zvířatům či na věcech nalézajících se bezdůvodně v prostorách Haly 10.

e. škodní událost musí být oprávněnou osobou oznámena písemně Provozovateli do 7 dnů od jejího vzniku včetně popisu, příčin jejího vzniku a její výše.

4. V případě, že oprávněná nebo jiná osoba se dopustila takového jednání v Hale 10, popř. jejím okolí nebo v areálu VTL, které vykazuje znaky přestupku nebo trestného činu, bere na vědomí, že Provozovatel je povinen podat oznámení příslušnému orgánu nezávisle na tom, zda oprávněná osoba způsobenou škodu nebo jinou újmu nahradila.

Část III.
Závěrečná ustanovení:

1. Každá Oprávněná osoba nebo jiná osoba před vstupem do Haly 10 stvrzuje, že si tento Provozní řád dobře přečetla, seznámila se s jeho obsahem, porozuměla mu v celém rozsahu a vstupem do objektu bez výhrad jej akceptuje a práva a povinnosti konkludentně přijímá (§ 1756 NOZ).

2. Se zněním tohoto Provozního řádu se lze seznámit za podmínek Části I. odst. 1 a pořízen v jazycích českém a vietnamském.

3. Provozní řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. dubna 2021. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád jednostranně měnit s tím, že nový provozní řád je účinný okamžikem jeho zveřejněním na místech označených v Části I., odst.1.

4. Tímto Provozním řádem nejsou dotčeny ostatní provozní řády vydané Provozovatelem, a to zejména Provozní řád areálu Velkotržnice, Dopravní a parkovací řád, Protipožární řád a Povodňový řád.

V Praze dne 1. dubna 2021